Porady

Które budynki są objęte obowiązkowym przeglądem technicznym?

Obowiązek przeprowadzania przeglądu technicznego budynku ciąży na właścicielu lub zarządcy. Należy dopilnować, by przegląd został zlecony przed upływem 12 miesięcy od poprzedniego przeglądu. Jego celem jest zweryfikowanie, czy korzystanie z budynku jest bezpieczne dla użytkowników i mieszkańców. W dzisiejszym artykule wyjaśniamy, które budynki muszą co rok przechodzić przegląd i z czego wynika ten wymóg.

Jakie budynki muszą mieć aktualny przegląd techniczny?

Zgodnie z obowiązującym obecnie prawem budowlanym, przeglądy techniczne budynków mieszkalnych i niemieszkalnych mogą być przeprowadzane wyłącznie przez osoby upoważnione do wykonywania tego zadania. Są to specjaliści posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wymaganą częstotliwość, terminy i sposób udokumentowania przeglądów także można znaleźć w przepisach.

Kontrolom okresowym budynków podlegają zarówno obiekty prywatne, jak i publiczne, państwowe i komercyjne. Wszystkie budynki muszą mieć aktualny przegląd. Ma on być udokumentowany i poświadczony przez przeprowadzającą go osobę z uprawnieniami. Przegląd przeprowadza się w obowiązujących odstępach czasowych. Nie można ich przekroczyć, ponieważ w przypadku niedopełnienia tego obowiązku osoba odpowiedzialna może zostać pociągnięta do odpowiedzialności w związku z zaniedbaniem. Z tego samego powodu pełną dokumentację należy pieczołowicie przechowywać.

Obowiązkowy przegląd obiektów budowlanych

Właściciele i zarządcy budynków są zobligowani przez prawo o zapewnienie przeglądów. Do obiektów, które są objęte obowiązkowym przeglądem okresowym budynku należą m.in.:

  • domy prywatne jednorodzinne i wielorodzinne,
  • bloki mieszkalne i mieszkania szeregowe,
  • obiekty handlowo-usługowe,
  • hale przemysłowe, produkcyjne i magazyny,
  • budynki gospodarcze.

Przepisy regulują dokładnie zakres przeprowadzanego przeglądu i częstotliwość badania sprawności technicznej poszczególnych instalacji znajdujących się w obiekcie. Wszystko to ma zadanie zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa podczas użytkowania budynku.

przeglad-techniczny-budynku.jpg

Źródło: https://bigan.pl/oferta/przeglad-techniczny-budynku-dla-firm/

Jak często trzeba przeprowadzać przeglądy okresowe budynków?

Przegląd techniczny budynku przeprowadza się z częstotliwością określoną w przepisach prawa budowlanego. Kontrola stanu technicznego budynku w pełnym zakresie nie jest wymagana w przypadku budynków takich jak domy jednorodzinne, niektóre budynki gospodarcze i obiekty związane z produkcją rolną, budynki znajdujące się na działkach o powierzchni nieprzekraczającej 500 m kw, a także altany i wiaty. Takie obiekty nie wymagają przeprowadzania okresowych rocznych przeglądów stanu technicznego elementów budynków i części instalacji. Jednak najważniejsze instalacje, których niesprawność może zagrażać życiu lub zdrowiu mieszkańców i użytkowników muszą zostać poddane kontroli w wykonaniu specjalisty.

Przykładowo, w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych należy przeprowadzać obowiązkowy przegląd kominiarski oraz kontrolę instalacji gazowej raz w roku. Dokładny przegląd wszystkich systemów w budynku trzeba aktualizować co 5 lat.

Przegląd budowlany obiektów wielkopowierzchniowych

Kompleksowe przeglądy okresowe budynków o powierzchni większej niż 2000 m kw. muszą być wykonane co pół roku. Przegląd co 6 miesięcy należy przeprowadzić także wtedy, gdy powierzchnia dachu obiektu przekracza 1000 m kw. Jest to związane ze specyficznymi warunkami technicznymi dużych obiektów oraz koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w takich budynkach.

Przeglądy techniczne budynków są wymagane przez prawo budowlane. Dzięki nim można poznać aktualny stan obiektu i przeciwdziałać zagrożeniu dla zdrowia i życia, w tym poważnym usterkom i awariom instalacji oraz katastrofom budowlanym. Przeglądy pomagają zachować prawidłowe działanie wszystkich instalacji. Wszystkie użytkowane budynki muszą mieć aktualny przegląd techniczny wykonany i udokumentowany zgodnie z obowiązującym prawem. W tym celu warto korzystać z usług profesjonalistów zajmujących się przeprowadzaniem i dokumentacją przeglądów budowlanych.

Similar Posts